Ispunjenje dodatnih uslova od strane podizvođača (član 80. stav 7. Zakona o javnim nabavkama)

Zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine, članom 50. stav 7. predviđao je da svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 44. stav 2. tač. 1) do 5) ovog zakona, što dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 45. ovog zakona, a ostale uslove iz člana 44. ovog zakona ispunjavaju zajedno, dok je član 49. stav 5. propisivao je da je ponuđač dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2. tač. 1) do 5) ovog zakona na način određen članom 45. ovog zakona.
Dakle, zakonom i 2008. nije postojala mogućnost da podizvođači ispunjavaju neki od dodatnih uslova, već su sve dodatne uslove morali da ispune ponuđači ili grupa ponuđača.
Zakon o javnim nabavkama iz 2012. na drugačiji način definiše obavezu dokazivanja dodatnih uslova. Naime, član 81. stav 2. ZJN 2012. propisuje da svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.
Dakle, po aktuelnom zakonu postoji mogućnost da naručilac iz opravdanih razloga odredi da dodatne uslove ponuđači iz grupe ponuđača ne ispunjavaju zajedno. To, na prvom mestu, može značiti da naručilac može da odredi da neki dodatni uslov član grupe ponuđača mora da ispuni sam ili da svi članovi grupe ponuđača moraju da ispune neki dodatni uslov (recimo da nisu u blokadi).
Postavlja se pitanje da li podizvođači mogu ispunjavati dodatne uslove i da li podizvođači mogu ispunjavati dodatne uslove zajedno sa ponuđačima?
Član 80. stav 7. ZJN predviđa da pored obaveznih uslova, naručilac konkursnom dokumentacijom određuje koje još uslove podizvođač mora da ispuni i na koji način to dokazuje, pri čemu ti uslovi ne mogu biti takvi da ograniče podnošenje ponude sa podizvođačem.
Iz ove odredbe, kao nesporno proizilazi da sem obaveznih uslova, podizvođači moraju da ispune i druge uslove (znači dodatne) ukoliko to odredi naručilac.
Što se tiče pitanja da li podizvođači mogu ispunjavati dodatne uslove zajedno sa ponuđačima, zakon ne daje precizan odgovor. Imajući u vidu deo odredbe člana 81. stav 2. ZJN 2012, koji kaže da ponuđači iz grupe ponuđača dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije, može se tumačiti da postoji mogućnost da u zajedničkoj ponudi dodatne uslove mogu ispunjavati ponuđači zajedno sa podizvođačima (jer i oni mogu ispunjavati dodatne uslove), naravno, ukoliko to odredi naručilac iz opravdanih razloga.
Praksa Republičke komisije je u ovom pogledu neujednačena. Naime, u rešenju broj 4-00-2347/2013, navodi se sledeće: „Naručilac je imao mogućnost da odredi da li će neki od dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke ispuniti podizvođač, a koje dokaze dostavlja ponuđač za njega, ali ne i da uslove iz člana 75 stav 1. tač.5) do 7) ZJN ispunjavaju zajedno, kao što bi bio slučaj kod zajedničke ponude (osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije)“. Iz navedenog proizilazi da Republička komisija smatra da Naručilac ima mogućnost da odredi da li će neki od dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke ispuniti podizvođač. Za razliku od ovog stava u odluci broj 4-00-900/2015 komisija iznosi drugačii stav: „Imajući u vidu da je naručilac u predmetnoj konkursnoj dokumentaciji zahtevao da dodatne uslove koji se odnose na neophodni tehnički, poslovni i kadrovski kapacitet ponuđač i podizvođač ispunjavaju zajedno, isti je lo oceni Republičke komisije, postupio protivno članu 80. i 81. ZJN. Shodno odredbi člana 81. stav 2. ZJN dodatne uslove jedino mogu ispuniti zajedno ponuđači iz grupe ponuđača, dok je ta mogućnost isključena i protivna prethodno navedenim odredbama u situaciji kada ponudu podnosi ponuđač zajedno sa podizvođačem“.
Imajući u vidu sve izneto smatramo da naručioci ne treba da određuju dodatne uslove tako da ih mogu ispunjavati ponuđači zajedno sa podizvođačima ili da ovu mogućnost koriste izuzetno, u slučaju „opravdanih razloga“.