Rezervisane nabavke (član 8. Zakona o javnim nabavkama)

Član 8. ZJN propisuje da naručilac može sprovesti postupak javne nabavke u kojem mogu učestvovati samo ustanove, organizacije, udruženja ili privredni subjekti za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, ako ta lica čine najmanje 30 % zaposlenih, pri čemu svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači moraju da budu iz navedene grupacije, te je u tom slučaju dužan da u pozivu za podnošenje ponuda navede da se sprovodi rezervisana javna nabavka.
Za razliku od Zakona o javnim nabavkama iz 2008.godine, koji je rezervisane nabavke ograničavao na nabavke usluga i dobara, aktuelni zakon ne ograničava vrstu javne nabavke prema predmetu u kojem mogu učestvovati samo ustanove, organizacije, udruženja ili privredni subjekti za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Isto znači da se rezervisane nabavke mogu sprovoditi za nabavke dobara, usluga i radova. U tom smislu naručilac je ovlašćen da odredi koju će javnu nabavku sprovesti kao rezervisanu nabavku, vodeći računa da u toj nabavci omogući konkurenciju među ponuđačima koji su subjekti za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom