Advokatska kancelarija Ivić u obavljanju advokatske profesije pruža pravne savete, predstavlja i brani klijente pred sudovima, državnim organima, međunarodnim organima i institucijama, priprema dokumentaciju i zastupa klijente u njihovim pravnim odnosima.

Polja rada advokatske kancelarije pretžno su privredno i građansko pravo, upravno pravo i krivično pravo. Kancelarija je posebno specijalizovana u pitanjima Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

kancelarija advokat ivic

Uspešna reputacija kancelarije izgrađena je na kreativnosti, sveobuhvatnom pristupu za potrebe klijenata, poverljivom odnosu advokat-klijent i iskustvu stečenom kroz dugogodišnji rad u sudovima i ključnim pozicijama u sistemu javnih nabavki.

advokak vladimir ivic

VLADIMIR IVIĆ

Vladimir Ivić je advokat, čija je specijalnost oblast javnih nabavki. On je jedan od vodećih eksperata u ovoj oblasti u Republici Srbiji. Svoje iskustvo je sticao radeći na poslovima u sudu, državnoj upravi, kao i u savetovanju raznovrsnih klijenata.

Vladimir je bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, državnog organa koji je nadležan za rešavanje žalbi u postupcima zaštite prava ponuđača u postupcima javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. On je rukovodio ovim organom, te je isti predstavljao u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u donošenju odluka, pravnih shvatanja i mišljenja, pripremi obrazaca odluka i drugih akata, koji se i danas koriste.

Vladimir je bio član Radne grupe za izradu Zakona o javnim nabavkama, koji je usvojen 2008. godine. Takođe, autor je i prvog Poslovnika o radu Republičke komisije za zaštitu prava. On je Ovlašćeni predavač za javne nabavke, sa sertifikatom predavača za javne nabavke Ministarstva finansija Republike Srbije.

Vladimir ima bogato iskustvo u savetovanju raznovrsnih klijenata, u vezi sa pitanjima iz oblasti javnih nabavki, koji su naručioci u javnim nabavkama. On je savetovao i zastupao mnoge klijente koji su  ponuđači u postupcima javnih nabavki. Njegova praksa obuhvata pružanje saveta u pripemi klijenata za učešće u postupcima javnih nabavki, pripremu ponuda i zastupanje pred naručiocima. On naročito ima bogato iskustvo u vođenju postupaka zaštite prava ponuđača.

Vladimir je objavio značajan broj članaka iz oblasti javnih nabavki, koautor je više publikacija u ovoj oblasti. Bio je učesnik na mnogobrojnim konferencijama, seminarima i radionicama iz oblasti javnih nabavki u organizaciji OEBS-a, SIGMA-e, Ministarstva finansija Republike Francuske, Ministarstva finansija Republike Italije, kao i brojnim skupovima koje organizuju državne institucije iz regiona. Takođe, bio je aktivan je učesnik u postupcima izrade i predlaganja aktuelnih propisa i rešenja iz oblasti javnih nabavki.

Vladimir Ivić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je član Advokatske komore Beograda i Srbije. Tečno govori engleski i srpski jezik i ograničeno se služi ruskim jezikom.