Da li je naručilac, u situaciji kada je proglašeno vanredno stanje, u obavezi da obavi otvaranje ponuda u predviđenom roku ili ima mogućnost da otvaranje ponuda odloži za određeni vremenski period?

Zakon o javnim nabavkama propisuje rokove za podnošenje ponuda članovima 94. do 101. Ovim članovima određeno je minimalno trajanje rokova, dok maksimalno trajanje roka za podnošenje ponuda nije predviđeno.

Član 55. Zakona o javnim nabavkama određuje oglase o javnoj nabavci, među kojima je obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava.

Prilog 3., Zakona o javnim nabavkama, Sadržina oglasa o javnoj nabavci, pod tačkom Ž, propisuje sadržinu obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava. Tačkom 8. predviđeno je navođenje razloga za produženje roka.

Zakon o javnim nabavkama ne propisuje razloge za produženje roka za podnošenje ponuda izuzev kod izmene konkursne dokumentacije (član 63. stav 5. ZJN).

Dakle, Zakon o javnim nabavkama ne predviđa maksimalno trajanje roka za podnošenje ponuda, a propisuje način odnosno sadržinu oglasa kojim se produžava rok za podnošenje ponuda. Iz navednog proizilazi da naručilac može produžiti rok za podnošenje ponuda, bez navođenja zakonom predviđenih razloga i maksimalnog roka.

Dana 15.03.2020. godine doneta je Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 29/2020), kojom je proglašeno vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. Uredba je objavlјena u “Službenom glasniku RS“, br. 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu. Članom 4. stav 2 ove uredbe propisano je da se u zatvorenom prostoru zabranjuju sva okuplјanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okuplјanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.

Istog dana Vlada Srbije je donela Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja. Uredba je objavlјena u „Službenom glasniku RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 2. ove uredbe propisuje da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavlјanje poslova van prostorija poslodavca (rad na dalјinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Član 3. propisuje da poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:

– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavlјao istovremeno u jednoj prostoriji,

– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),

Član 4. propisuje da je poslodavac dužan da u cilјu osiguranja zaštite i zdravlјa zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovolјne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Dakle, imajući u vidu navedno, a da je u Republici Srbiji uvedeno vanredno stanje zbog zdravstvene situacije u zemlјi, u vezi korona virusa, citirane uredbe i činjenicu da  otvaranje ponuda predviđa boravak više lјudi u istoj prostoriji, kao i činjenicu da Zakon o javnim nabavkama ne propisuje maksimalne rokove za podnošenje ponuda, to je nesumnjivo da je moguće odložiti postupak otvaranja ponuda. Postupak otvaranja ponuda može se odložiti na određeni vremenski period, sa navođenjem datuma, koji je moguće ponovo produžiti  ili na neodređeno vreme (do ukidanja vanrednog stanja), kada bi se objavio novi rok za podnošenje ponuda. Razlozi za produženje roka otvaranja ponuda sadržani su u citiranim članovima Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020.).