Smanjenje ugovorene cene – Izmene ugovora o javnoj nabavci (član 115.ZJN)

Da li je moguće ugovoriti smanjenje ugovorene cene kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 115. ZJN?

Izmena ugovorene cene važećim Zakonom o javnim nabavkama (Sl. glasnik broj 124/2012) definisana je članom 115. pod naslovom „Izmene ugovora o javnoj nabavci“. Isti član, stavom 1., propisuje da nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu cene ili drugih bitnih elemenata ugovora samo iz objektivnih razloga, koji moraju biti jasno i precizno određeni u konkursnoj dokumentaciji i ugovoru, odnosno predviđeni posebnim propisima.

Dakle, da bi se posle zaključenja ugovora o javnoj nabavci promenila ugovorena cena, potrebno je da kumulativno budu ispunjena dva uslova:

  1. da postoje objektivni razlozi
  2. da su isti razlozi bili jasno i precizno određeni u konkursnoj dokumentaciji i ugovoru ili predviđeni posebnim propisima.

Iz navedenog sledi da ukoliko nisu ispunjeni ovi uslovi ne postoji mogućnost izmene ugovora o javnoj nabavci koji se tiče cene.

Napominjemo da ZJN govori o „promeni cene“ odnosno ne pravi razliku između povećanja ili umanjenja cene, tako da se može smatrati da se navedeni uslovi za izmenu ugovora odnose na bilo kakvu promenu cene, bez obzira da li je u pitanju povećanje ili umanjenje iste.

Treba imati u vidu i da je članom 115. stav 2. ZJN predviđeno da ako naručilac namerava da izmeni ugovor o javnoj nabavci, dužan je da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L. U skladu sa tačkom 7. ovog priloga, naručilac dužan da navede „objektivne razloge za izmenu ugovora, uz izvod iz konkursne dokumentacije ili odgovarajućeg propisa u kojima se nalazi osnov za izmenu.

U konkretnom slučaju, kako mogućnost promene cene nije bila navedena u konkursnoj dokumentaciji, sledi da bi odluka o izmeni ugovora bila manjkava, jer ne sadrži sve obavezne podatke (nema izvoda iz konkursne dokumentacije ili odgovarajućeg propisa u kojima se nalazi osnov za izmenu).

Dakle, restriktivnim tumačenjem pomenute odredbe člana 115. ZJN  proizilazi da, ukoliko mogućnost promene cene nije predviđena u konkursnoj dokumentaciji i osnovnom ugovoru i ukoliko nije predviđena posebnim propisima, ne postoji mogućnost da se cena promeni na osnovu člana 115. stav 1. ZJN.

Međutim, u situaciji kada postoji mogućnost da se ugovorena cena smanji, treba imati u vidu i načela Zakona o javnim nabavkama, posebno načelo efikasnosti i ekonomičnosti. Ovim načelom, koje propisano članom 9. ZJN, u stavu 2. je određeno: Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.

Dakle, ovo načelo propisuje obavezu naručioca da postupa tako da postupak javne nabavke bude sproveden sa što manje troškova vezano za izvršenje javne nabavke.

Kako su načela svakog zakona osnovna pravila koja ukazuju na koji način treba tumačiti odredbe zakona, a imajući u vidu da je pomenutim načelom propisana obaveza naručioca da postupa tako da smanji troškove koje ima u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci, može se smatrati da je poželjno, pa čak i obavezno, dozvoliti promenu kojom se snižava ugovorena cena, jer se tako snižavaju troškovi javne nabavke.