JAVNE NABAVKE

Javne nabavke su postupci koje sprovode subjekti javnog sektora prilikom nabavke dobara, usluga ili radova. Prilikom sprovođenja ovih postupaka, primenju se različiti propisi, kako domaći Zakon o javnim nabavkama, tako i propisi međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija.

Advokatska kancelarija Ivić sarađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora. Kancelarija je specijalizovana za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, kao I za zastupanje u postupku zaštite prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i Upravnim sudom. Pružanje usluga obuhvata  postupke javnih nabavki koji se sprovode po domaćim propisima i po pravilima međunarodnih organizacija I međunarodnih finansijskih institucija.

PRIVREDNO PRAVO

Kancelarija pruža pravne usluge koje pokrivaju celokupan pravni aspekt poslovanja privrednih subjekata. Našim klijentima obezbeđujemo pravne savete u oblasti privrednog prava, pomoć pri osnivanju privrednih društava i zastupanje u postupku upisa u registar, naplatu potraživanja sudskim putem, zastupanje klijenata u svim vrstama privrednih sporova, prekršajnim postupcima i pred inspekcijskim organima, kao i pripremu svih vrsta ugovora neophodnih za uspešno poslovanje privrednog društva.

GRAĐANSKO PRAVO

Građansko pravo je zbog dinamike života i različitosti odnosa koji nastaju između pojedinaca izuzetno široko i raznoliko. Kancelarija  savetuje i zastupa klijente u pravnim odnosima ili transakcijama, priprema potrebnu dokumentaciju, pruža pravne savete, I tumačenja, priprema predloge za mirno rešavanje sporova,  savetuje i zastupa klijente u sudskom postupku u svim fazama.

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

U oblasti javno-privatnog partnerstva, kancelarija pruža usluge koje obuhvataju pravni aspekt ove oblasti, koji se odnosi se na savete prilikom pripreme projekata JPP, učešća u postupku odabira partnera, zastupanja pred upravnim i sudskim organima, tumačenje propisa i davanje pravnih mišljenja.

UPRAVNO PRAVO

Advokatska kancelarija Ivić pomaže klijentima u pravilnom ponašanju u upravnom postupku, daje pravne savete o institutima upravnog prava i predstavlja fizička i pravna lica u administrativnim postupcima pred upravnim organima i Upravnim sudom.

DA LI IMATE PITANJA U VEZI JAVNIH NABAVKI ?

PITAJTE EKSPERTE