Tel. +381 (11) 36-10-739|office@advokativic.com

Oblasti rada

JAVNE NABAVKE

Javne nabavke su postupci koje sprovode subjekti javnog sektora prilikom nabavke dobara, usluga ili radova. Prilikom sprovođenja ovih postupaka, primenju se različiti propisi, kako domaći Zakon o javnim nabavkama, tako i propisi međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija.

Advokatska kancelarija Ivić sarađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora. Kancelarija je specijalizovana za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, kao I za zastupanje u postupku zaštite prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava i Upravnim sudom. Pružanje usluga obuhvata  postupke javnih nabavki koji se sprovode po domaćim propisima i po pravilima međunarodnih organizacija I međunarodnih finansijskih institucija.

PRIVREDNO PRAVO

Kancelarija pruža pravne usluge koje pokrivaju celokupan pravni aspekt poslovanja privrednih subjekata. Našim klijentima obezbeđujemo pravne savete u oblasti privrednog prava, pomoć pri osnivanju privrednih društava i zastupanje u postupku upisa u registar, naplatu potraživanja sudskim putem, zastupanje klijenata u svim vrstama privrednih sporova, prekršajnim postupcima i pred inspekcijskim organima, kao i pripremu svih vrsta ugovora neophodnih za uspešno poslovanje privrednog društva.

GRAĐANSKO PRAVO

Građansko pravo je zbog dinamike života i različitosti odnosa koji nastaju između pojedinaca izuzetno široko i raznoliko. Kancelarija  savetuje i zastupa klijente u pravnim odnosima ili transakcijama, priprema potrebnu dokumentaciju, pruža pravne savete, I tumačenja, priprema predloge za mirno rešavanje sporova,  savetuje i zastupa klijente u sudskom postupku u svim fazama.

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

U oblasti javno-privatnog partnerstva, kancelarija pruža usluge koje obuhvataju pravni aspekt ove oblasti, koji se odnosi se na savete prilikom pripreme projekata JPP, učešća u postupku odabira partnera, zastupanja pred upravnim i sudskim organima, tumačenje propisa i davanje pravnih mišljenja.

UPRAVNO PRAVO

Advokatska kancelarija Ivić pomaže klijentima u pravilnom ponašanju u upravnom postupku, daje pravne savete o institutima upravnog prava i predstavlja fizička i pravna lica u administrativnim postupcima pred upravnim organima i Upravnim sudom.

DA LI IMATE PITANJA U VEZI JAVNIH NABAVKI ?

PITAJTE EKSPERTE